Våra tjänster

Om oss

Kvalitet och miljö

Affärsidé och Policies

Sök jobb hos oss

Kontakt

 

- Vi utför miljöanpassade
tjänster med kvalitet i alla led.

  


Teknostäds affärsidé och policies

Affärsidé
Teknostäd utför lokalvårdstjänster inom Storstockholm med omnejd för den offentliga och privata sektorn. Vi utför miljöanpassade tjänster med kompetent personal, en hög servicegrad och med kvalitet i alla led.


Våra viktigaste policies i sammandrag är:

Kvalitetspolicy – uppfylla kunders krav/behov, arbete i rätt tid, på rätt sätt med hög och jämn kvalitet

Miljöpolicy - minska miljöpåverkan genom mindre förorening, avfall och användning av naturresurser

Personalpolicy – skapa kompetenta/engagerade medarbetare, som kan bidra till företagets utveckling

Arbetsmiljöpolicy – skall leda till ett gott arbetsklimat, bra hälsa, låg sjukfrånvaro och få arbetsskador

Jämställdhetsplan - ett målinriktat jämställdhetsarbete med lika möjlighet till anställning, befordran och utveckling

Drogpolicy – alkohol/droger skall inte användas och vi skall aktivt förebygga och motverka missbruksproblem    

Policy mot kränkande särbehandling – att i ett tidigt skede förebygga kränkande särbehandling och därmed undvika ohälsa. Inga anställda ska utsättas för mobbning eller trakasserier