Affärsidé och Policies

Teknostäds affärsidé och policies


Affärsidé
Teknostäd utför lokalvårdstjänster inom Storstockholm med omnejd för den offentliga och privata sektorn. Vi utför miljöanpassade tjänster med kompetent personal, en hög servicegrad och med kvalitet i alla led.


Våra viktigaste policies i sammandrag är:

Kvalitetspolicy

uppfylla kunders krav/behov, arbete i rätt tid, på rätt sätt med hög och jämn kvalitet

Miljöpolicy

minska miljöpåverkan genom mindre förorening, avfall och användning av naturresurser

Personalpolicy

skapa kompetenta/engagerade medarbetare, som kan bidra till företagets utveckling

Arbetsmiljöpolicy

skall leda till ett gott arbetsklimat, bra hälsa, låg sjukfrånvaro och få arbetsskador

Jämställdhetsplan

ett målinriktat jämställdhetsarbete med lika möjlighet till anställning, befordran och utveckling

Drogpolicy

alkohol/droger skall inte användas och vi skall aktivt förebygga och motverka missbruksproblem    

Policy mot kränkande särbehandling

att i ett tidigt skede förebygga kränkande särbehandling och därmed undvika ohälsa. Inga anställda ska utsättas för mobbning eller trakasserier