Affärsidé och Policies

Teknostäds affärsidé och policies


Affärsidé
Teknostäd utför lokalvårdstjänster inom Storstockholm med omnejd för den offentliga och privata sektorn. Vi utför miljöanpassade tjänster med kompetent personal, en hög servicegrad och med kvalitet i alla led.


Våra viktigaste policies i sammandrag är:

Kvalitetspolicy

uppfylla kunders krav/behov, arbete i rätt tid, på rätt sätt med hög och jämn kvalitet

Miljöpolicy

minska miljöpåverkan genom mindre förorening, avfall och användning av naturresurser

Personalpolicy

skapa kompetenta/engagerade medarbetare, som kan bidra till företagets utveckling

Arbetsmiljöpolicy

skall leda till ett gott arbetsklimat, bra hälsa, låg sjukfrånvaro och få arbetsskador

Jämställdhetsplan

ett målinriktat jämställdhetsarbete med lika möjlighet till anställning, befordran och utveckling

Drogpolicy

alkohol/droger skall inte användas och vi skall aktivt förebygga och motverka missbruksproblem    

Policy mot kränkande särbehandling

att i ett tidigt skede förebygga kränkande särbehandling och därmed undvika ohälsa. Inga anställda ska utsättas för mobbning eller trakasserier


Visselblåsning

Rapportera oegentligheter

 

Visselblåsning handlar om att identifiera och upptäcka missförhållanden på arbetsplatser. Enligt det nya regelverket har vi satt upp en policy och kanal för att anställda och andra berörda helt anonymt ska ges möjlighet att rapportera om missförhållanden. En visselblåsning kan t.ex. vara olagliga eller oetiska ageranden på arbetsplatsen som är av ett allmänt intresse.

För att uppfylla regelverket kring visselblåsning och arbeta med att främja öppenhet har vi upprättat en kanal som tillhandahålls av Tissla AB, en extern samarbetspartner. Vi har publicerat vår fullständiga policy och visselblåsarkanal på följande webblänk: 

https://report.tissla.se/sv/organization/teknostad


 Förhoppningen med vår visselblåsarkanal är att kulturen stärks samt att allvarliga problem och missförhållanden upptäcks i tid. Den här kanalen ersätter inte rapporteringar till närmaste chef, utan är ett komplement för att vidare stärka en kultur med högt i tak.

För att läsa med om Tissla AB och få ytterligare information om visselblåsning kan ni besöka deras hemsida på

https://www.tissla.se/