Teknostäds kvalitetsledningssystem enl ISO 9001:2015


Vårt kvalitetssystem certifierades i maj 2007 av AAA Certification AB, ackrediterat av SWEDAC. Kvalitetssystemet fokuseras på nöjda kunder och att minska fel/reklamationer etc. Men kvalitet för oss är mycket mer. Vi vill att företaget utvecklas, med tillväxt och lönsamt, men också att personalen är motiverad och trivs hos oss.


Vår kvalitetspolicy innefattar att våra tjänster ska hålla en hög och jämn kvalitet och vi ska uppfylla kundernas krav och behov. Vi ska utföra tjänsterna på ett serviceinriktat sätt och med ett ständigt förbättringsarbete.


Våra kvalitetsmål är att hålla en hög kundtillfredsställelse (NKI – Nöjd Kund Index) och minska antal kundreklamationer.


Vårt kvalitetsarbete som genomförs inom kvalitetssystemets ramar består bl a av:

 • Kvalitetskontroller och dagliga egenkontroller
 • Reklamations- och avvikelsehantering
 • Kompetensutveckling med bra introduktion av nyanställda
 • Styrning av alla processer samt upplägg och efterlevnad av
  rutiner och metoder
 • Ordning och reda
 • Inköp och bedömning av leverantörer
 • Kundenkäter

Teknostäds miljöledningssystem enl ISO 14001:2015


Vårt miljösystem certifierades i maj 2007 av AAA Certification AB.

Vårt miljöarbete skall präglas av ansvar och engagemang för våra kunder, anställda, vår gemensamma miljö och för kommande generationer. 

I vår miljöpolicy har vi fastställt att vårt miljöarbete ska präglas av ett kretsloppstänkande, att vi ska hushålla med naturresurserna, minska förorening och avfall, arbeta för en ständig förbättring av vårt miljöarbete samt följa miljölagar.


Våra miljömål är att begränsa avfall, minska kemförbrukning i lokalvården och koldioxidutsläpp från våra bilar. 


Vårt miljöarbete innefattar:

 • Minska användning av emballage och förpackningar
 • Minska kemanvändning i lokalvården och minska plastförbrukningen
 • Planera och samordna transporter för minskn av drivmedel och koldioxidutsläpp
 • Källsortering och återanvändning och återvinning
 • Använda miljömärkta produkter
 • Strävan att anlita miljöcertifierade leverantörer

Teknostäds arbetsmiljösystem enl ISO 45001:2008

Vårt arbetsmiljöarbete ska leda till ett gott arbetsklimat, bra hälsa, låg sjukfrånvaro och få arbetsskador.


Detta främjar kvalitet och effektivitet.